Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

pinklagoon
Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o zapachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dzi­wić się mo­jej śmier­ci – zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pog­rze­bią nas w pa­mięci równie szyb­ko, jak pog­rze­bią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszys­tkie nasze prag­nienia odejdą ra­zem z na­mi i nie zos­ta­nie po nich na­wet pus­te miejsce. Na ziemi nie ma pus­tych miej­sc.
— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viamarcinmarcin marcinmarcin
pinklagoon
0004 826a
Reposted frommiischa miischa viamarcinmarcin marcinmarcin
pinklagoon
1382 9ca5
pinklagoon
6677 ee41 500
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viaanewryzm anewryzm

May 15 2019

pinklagoon

spaceexp: Moon - Venus - Mars by Neil A.D. Taylor

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamarcinmarcin marcinmarcin
pinklagoon
0351 9e35

Zoé Ghertner


Reposted fromOFFka OFFka viababyface babyface
pinklagoon
2500 c358 500
Reposted fromKushGroove KushGroove viaindisputabel indisputabel
pinklagoon
5823 fc0b 500
Reposted fromartlover artlover viaindisputabel indisputabel
pinklagoon
1089 2e44 500
Reposted frombabyface babyface viaindisputabel indisputabel
pinklagoon
6615 b6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaindisputabel indisputabel
2891 0136 500
Reposted fromrawriot rawriot viaindisputabel indisputabel
pinklagoon
4386 c182 500
Reposted fromaaxxx aaxxx viaindisputabel indisputabel
pinklagoon
8888 9850
Reposted frommiststueck miststueck viajankanty jankanty
pinklagoon
0856 fa60 500
pinklagoon
pinklagoon
2045 e5eb
Reposted fromkarahippie karahippie viajankanty jankanty
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaindisputabel indisputabel
pinklagoon
5302 d1df
Reposted fromnihilummm nihilummm viaindisputabel indisputabel
pinklagoon
5536 8e87 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl