Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

pinklagoon
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapiehus piehus
pinklagoon
2626 dee4 500
Reposted from777727772 777727772 viapiehus piehus

November 02 2017

pinklagoon
2135 01b1
Reposted fromumorusana umorusana viaalliwantisyou alliwantisyou
pinklagoon
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony więzieniami, pracą i odwagą błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością.
— Albert Camus "Dżuma"
pinklagoon
Jeśli zaczyna się uciekać od różnych rzeczy, to potem już zawsze się ucieka.
8063 9e9e 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapiehus piehus

October 25 2017

8429 6d3b
Reposted frommarisjellyfish marisjellyfish viasofast sofast
pinklagoon
4551 bffc 500
Reposted fromfungi fungi viapiehus piehus
pinklagoon
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
pinklagoon
Reposted fromworst-case worst-case viairmelin irmelin
pinklagoon
3198 d471 500
Reposted fromluksfer luksfer viairmelin irmelin
6991 9bba 500

kellyelainesmith:

paul and kirsten in philadelphia, may 2017

by kelly smith

more on the blog

pinklagoon
3985 c2cd
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
pinklagoon
7359 c3ee
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
pinklagoon
cudowne ciało 
pinklagoon
4428 9f69
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
pinklagoon
9402 0246
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
3310 2c2e
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapiehus piehus
pinklagoon
2240 3924
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus

October 22 2017

pinklagoon
9310 a018
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl