Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

8172 7be1
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
pinklagoon
pinklagoon
tak to jest czasami
5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze viaAmericanlover Americanlover
pinklagoon
Musimy wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Powód jest prosty: gorycz i brak przebaczenia głęboko wbiły kolce w nasze serca, one są łańcuchami, które trzymają nas w niewoli ran i przesłań, które przyniosły. Dopóki nie wybaczysz, pozostaniesz ich więźniem.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask

March 24 2017

pinklagoon
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaAmericanlover Americanlover
0035 a883 500
Reposted frommirosia mirosia viabrzask brzask
4496 685e
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viabrzask brzask
7633 135b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou
pinklagoon
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
3344 448b 500
pinklagoon
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
7816 3db0 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viamarcinmarcin marcinmarcin

March 20 2017

1968 9664 500

meowgon:

quality clouds flying over maui today

Reposted fromerial erial viakrolfasolek krolfasolek
pinklagoon
najlepsza myśl po obudzeniu się: kocham, kocham, kocham, kocham go W CHUJ
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl